ห้ามพลาด

โปรแกรม เวียดนามเหนือ นครพนม วินห์ ฮานอย 4วัน 3 คืน (KJV.05)

กำหนดการ

S__8708170

วันแรก    จังหวัดนคร พนม ท่าแขก เมืองวินท์     : อาหาร –/ เที่ยง/ เย็น
07.00 น. รับ คณะสมาชิกผู้เดินทางพร้อมกันที่บริเวณจุดนัดพบ ภายในตัวเมืองจังหวัดนครพนม
08.30 น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าแขก เดินทางไปยังชายแดนเวียดนามผ่านเส้นทางหมายเลข12
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ( มื้อที่ 1 )
16.00น. ผ่านด่านตม.จาลอ จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวินท์ ชมบ้านเกิดลุงโฮตามถนนหมายเลข 1 ผ่านเมืองทันหัว ระหว่างทางชมผืนนาข้าวที่กว้างใหญ่อันงดงามและ วัฒนธรรมที่สวยงาม และหาชมได้ยาก ถึงเมืองวินท์นำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านเซ็น และชม อนุสรณ์สถาน ประธานโฮจิมิน
19.00น. นำคณะเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรม  พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม      ( มื้อที่ 2 )  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
               วันที่สอง    เมืองวินท์ – ฮาลองบก –  กรุงฮานอย       : อาหาร เช้า/ เที่ยง/ เย็น
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00 น นำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองนิงบิงห์
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารที่เมืองนิงบิงห์ ( มื้อที่ 4 )
13.00 น. นำคณะล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่าง ๆ จะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้ง   สองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับ   ภาพวาด
15.00 น. นำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม กรุงฮานอย ชมทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงประเทศเวียตนาม  ซึ่งสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าสไตล์โคโลเนีย ซึ่งเป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ตามถนนหมายเลข 1 ระหว่างทางชมผืนนาข้าวที่กว้างใหญ่อันงดงามและวัฒนธรรมที่สวยงามและหาชมได้ยาก
17.00 น. ถึงกรุงฮานอย นำคณะ ช๊อปปิ้งถนน36 สาย   นำท่านชมการแสดง “ ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ“ ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกประทับใจกับการเชิดหุ่นในน้ำแบบพื้นเมืองอันเป็นศิลปะประจำชาติที่แสดงถึงการบรรยายชีวิตในเทพนิยายเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ของประเทศ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ ๆ  ของเวียตนาม  จากคณะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 1ใน 3 ของโลก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม     กรุงฮานอย – เมืองวินท์      : อาหาร เช้า/ เที่ยง/ เย็น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( มื้อที่6)
08.00 น.  

นำคณะเข้าเที่ยวชมสุสานโฮจิมินห์ อยู่ที่จตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพซึ่ง   ภายในบรรจุศพอาบยาของโฮจิมินท์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศให้ท่านถ่ายภาพกับ   ธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งในปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง( หมายเหตุ สุสานท่านโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์ กับวันศุก และตลอดระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤษจิกายน แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านพักไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย และนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทร ภายในศาลาประดิษฐานรูปทรงของเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนาน “ พระเจ้าหลีไทโต “ แห่งราชวงศ์หลีทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัวและส่ง เด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์  ต่อมาพระองค์ได้อภิเษก สมรสกับสตรีสาวสามัญชนลูกชาวนาคนหนึ่งและได้ให้กำเนิดทายาทชายแก่พระองค์ตามที่ทรงมีพระสุบินพระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ  เจ้าแม่กวนอิมที่เรียกว่า เจดีย์เสาเดียวคือ “ศาลากลางน้ำ”

***นำคณะเที่ยวชม วิหารวรรณกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามเป็นที่สอบจอมหงวนในสมัยก่อนวัดแห่งวรรณคดีสร้างขึ้นพ.ศ.  1673  รัชสมัยของพระเจ้าหลีไทโตเป็นโรงเรียนพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Sen Internationnal ( มื้อที่ 7 ) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองวินท์ ** ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางและชีวิตความเป้นอยู่ของชาวบ้าน
18.00 น. เดินทางถึงเมืองวินห์ เวียตนามกลางเข้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 8 ) หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่           เมืองวินท์ – ประเทศไทย     : อาหาร เช้า/เที่ยง/-
05.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 9 ) อำลาเมืองวินห์   เดินทางกลับบ้านตามถนนหมายเลข 8 ชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางป่าไม้หลากหลายพันธ์
08.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านจาลอเวียตนาม และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าแขก สปป.ลาว
11.00 น. พักรับประทานอาหารอาหารกลางวัน ที่สปป.ลาว ( มื้อที่ 10)
15.00 น. ถึงสะพานมิตรภาพไทย- ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229 
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

**การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

อกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

S__3072027

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก3คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนลาว – เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการเดินทาง
 • ผ้าเย็น , น้ำจากไทย , ขนมขบเคี้ยวและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight]

 กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม