ห้ามพลาด
113

โปรแกรม เวียดนามเหนือ นครพนม วินห์ ฮานอย ฮาลองห์ 5 วัน 4 คืน (KJV.04)

S__8708161 S__8708167

 

วันแรก นครพนม – วินห์
07.00 น. รับ คณะสมาชิกผู้เดินทางพร้อมกันที่บริเวณจุดนัดพบ ภายในตัวเมืองจังหวัดนครพนม
08.30 น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเปลี่ยนรถปรับอากาศคันใหม่ ณ สปป.ลาว เดินทางมุ่งหน้าสู่เวียดนาม
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )   แล้วเดินทางผ่านที่ราบทุ่งข้าว และป่าเขาแมกไม้ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
16.00น. ผ่านพิธีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน ตม. ลาวและตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน เกาแจวและเดินทางไปยังเมืองวินห์ และเช็คอินน์เข้าสู่ที่พัก
19.00น. รับประทานอาหารค่ำที่เมืองวินห์ ( มื้อที่ 2 ) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สอง วินห์ – ฮาลอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
06.30 น ออกเดินทางไปแวะถ่ายภาพ ชม อนุสรณ์สถาน ประธานโฮจิมิน ต่อไปชมบ้านเกิดลุงโฮตามถนนหมายเลข 1     ผ่านเมืองทันหัว ระหว่างทางชมผืนนาข้าวที่กว้างใหญ่อันงดงามและ วัฒนธรรมที่สวยงาม และหาชมได้ยาก
11.30 น. อาหารกลางวันที่เมืองทันหัว( มื้อที่ 4 ) ออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง เมืองตากอากาศที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินแห่งเวียตนาม ชมทัศนีย์ภาพสัมผัสชีวิตของชาวเวียตนาม   ในชนบทระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่ เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นพื้น ราบส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวแบ่งซอยเป็นแปลงเล็ก ๆ บางแปลงปลูกพืชจำพวกเผือก บัวและบนคัน

S__8708157

18.00 น. ถึงเมือง อาลอง จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 )    และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ฮาลอง – ฮานอย
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6 )
07.00น. ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ พร้อมล่องเรือชมความงาม ซึ่งเป็นสถานที่ ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ”ที่มีความโดดเด่นงดงามแสนโรแมนติก ด้วยทัศนีย์ภาพของเกาะหินปูน น้อยใหญ่ มากกว่า 1,696 เกาะ ซึ่ง ฮาลอง แปลว่ามังกรร่อนลงเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวนึกถึงมังกรในสมัยโบราณที่กล่าวกันว่าเคยลงมาในอ่าวแห่งนี้ ในสมัยดึกดำบรรพ์ อ่าวฮาลองนี้เคยเป็นสมรภูมิสำคัญในการสงครามต่อต้านการรุกรานจากทิศเหนือ คือ จีน รวมทั้งสงครามการปฏิวัติด้วย เรือจอดแวะชมถ้ำเทียนกุง และถ้ำฮางโดวโก๋ว หรือถ้ำมหัศจรรย์ ชมหินงอกหินย้อย ที่ตกแต่งด้วยไฟแสงสีงดงาม และมีรูปทรงแปลกตาน่าพิศวง และเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง

S__8708162 S__8708158 S__8708159
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือที่ล่องบนอ่าวฮาลอง ( มื้อที่ 7 )
13.00 น. ออกเดินทางสู่ ตัวเมือง ฮานอยชมทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงประเทศเวียตนาม   ซึ่งสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าสไตล์โคโลเนีย ซึ่งเป็นอิทธิพลจากยุคที่ ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานออยผ่านทะเล สาบใจกลางเมืองที่มีทัศนีย์ภาพที่สวยงามและใหญ่ที่สุด ในกรุงฮานอย “โห่หว่านเกี๊ยม” ทะเลสาบแห่งดาบที่ กลับคืน   มีเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันมายาวนานว่า พระเจ้า เลไทโต ได้รับดาบวิเศษมาใช้ต่อ สู้กับพวกหมิงจากจีน   หลังจากได้รับชัยชนะปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้วพระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาปแห่งนี้เพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ เต่าได้ว่ายขึ้นมาคาบดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์และดำน้ำลงไปในทะเลสาป หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับเลือกซื้อสินค้าหลากหลายในตลาด 36 สายตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 )
19.00 น. นำท่านชมการแสดง “ ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ “ ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกประทับใจกับการเชิดหุ่นในน้ำแบบพื้นเมืองอันเป็นศิลปะประจำชาติที่แสดงถึงการบรรยายชีวิตในเทพนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ ๆ ของเวียตนาม จากคณะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 1ใน 3 ของโลกจากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก
วันที่ สี่ ฮานอย – วินห์
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( มื้อที่9)
08.00 น. นำท่านเข้าชม สุสานโฮจิมินห์ อยู่ที่จตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย   เป็นสถานที่เก็บศพซึ่งภายในบรรจุศพอาบยาของโฮจิมินท์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศให้ท่านถ่ายภาพกับธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งในปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านพักไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย และนำท่านชมเจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทร ภายในศาลาประดิษฐานรูปทรงขอองเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนาน “ พระเจ้าหลีไทโต “ แห่งราชวงศ์   หลีทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัวและส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับสตรีสาวสามัญชนลูกชาวนาคนหนึ่งและได้ให้กำเนิดทายาทชายแก่พระองค์ตามที่ทรงมีพระสุบิน   พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิมที่เรียกว่าเจดีย์เสาเดียวคือ “ศาลากลางน้ำ”   แวะชมวิหารวรรณกรรม” วันเหมียว” วัดแห่งวรรณคดีสร้างขึ้นพ.ศ.   1673 รัช                       สมัยของพระเจ้าหลีไทโตงเป็นโรงเรียนพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของ                            เวียตนาม
12.00 น. อาหารเที่ยง( มื้อที่ 10 )   หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งต่อไปสู่เมืองวินห์
18.00 น. เดินทางถึงเมืองวินห์ เวียตนามกลางเข้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น   และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า วินห์ – เวียงจันทน์
05.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 11 ) อำลาเมืองวินห์   เดินทางกลับบ้านตามถนนหมายเลข 8 ชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางป่าไม้หลากหลายพันธ์
08.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เวียตนาม และด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว
11.00 น. พักรับประทานอาหารอาหารกลางวัน ที่สปป.ลาว ( มื้อที่ 12)
18.00 น. ถึงสะพานมิตรภาพไทย- ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการทัวร์

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

**การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

อกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

S__3072027

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนลาว – เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการเดินทาง
 • ผ้าเย็น , น้ำจากไทย , ขนมขบเคี้ยวและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight]

 กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

 เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม