ห้ามพลาด
13

(KJV.01)โปรแกรม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

IMG_5969IMG_6109

อุโมงวินห์ม็อก -เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้ –ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เมืองเว้
08.00 น. รถ บัสปรับอากาศลาว รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.มุกดาหาร พร้อมข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว ผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่ง สปป. ลาว หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะ เดินทางสู่ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ Thai lao viet ( มื้อที่ 1 )หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เวียดนาม
14.00น. ถึงด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ขุดเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยเพื่อหลบการจู่โจมของกองทัพ อเมริกา ซึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้อาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบหนีจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อ เนื่อง คนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ส่วนอื่นๆของประเทศ แต่บางคนก็ปักหลักอยู่ที่นี่เป็นเวลา 5 ปี จากปี พ.ศ. 2509 – 2514 จำนวน กว่า 300 คน อาศัยอยู่ในเครือข่ายของอุโมงค์ ความยาวกว่า 2,000 เมตร และอุโมงค์ได้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีห้องของแต่ละครอบครัว   ห้องประชุมและที่พิเศษคือจากระยะ เวลาที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์นี้ จะมีเด็กที่คลอดในอุโมงค์นี้ถึง17คน ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีตก่อนที่จะรวมประเทศเป็นหนึ่ง เดียว มุ่งสู่เมืองดงฮา   (เขตปลอดทหารสมัยสงคราม) ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติ ในการเขตเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ จนรวมเป็นประเทศเดียวกันในปี พ.ศ. 2519 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ หรือนอนที่เมืองดงฮา พร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น

IMG_6060

19.00น. ถึงเมือง เว้ นำท่านเข้าสู่โรงแรม หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่ร้านserenade ( มื้อ2)
วันที่ สอง พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ฮอยอัน – เว้
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00น. เดินทางโดยล่องเรือสู่เจดีย์เทียนมู่ หรือวัดเทพธิดาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุดของเมืองเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยเวียดนาม – จีน ทรง แปดเหลี่ยม สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูป ทองคำ ประดิษฐานอยู่ รอบ ๆ เจดีย์   จะมีระฆังทองแดงที่มีน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนหลัง แต่ขนาดใหญ่ ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสามก๊กขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหินแกะสลักรูปเซียนต่างๆ และ พุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนั้น ยังมีรถเก๋งคันประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่งไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุง โอจิมินต์ซิตี้ (ไซง่อนในอดีต ) เพื่อประท้วงผู้นำรัฐบาลที่ปกครองโดยฝรั่งเศสในอดีตจาก นั้นนำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ซึ่งเป็น พระราชวังเก่าซึ่งมีพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตรมีกำแพงล้อมรอบ3 ชั้น ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วย พระตำหนัก พระวิหารต่าง ๆ มากมาย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม และประดับประดาด้วยศิลปกรรมที่สวยงามวิจิตร บรรจงยิ่ง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจักรพรรดิ์ ฮองเฮา   ตามอัธยาศัยพร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thanh tam ( มื้อที่ 4 )
13.00น. IMG_6063IMG_6069

นำ ท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองโฮ่ยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี  (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำ รถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่อง เที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน   )สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก

นำคณะชมวัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ องค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลัก เป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด   วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพร แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมากพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม   ผ้าเย็น

18.00น. หลังจากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม   ดานัง – สะหวันนะเขต
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   ( มื้อที่ 6 )
07.00น. อำลาเมืองดานัง ออกก่อนเดินทางกลับด่านลาวบาวพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
11.00น. ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Thai lao viet   ( มื้อที่ 7 )หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
16.00น. ถึงสะหวันนะเขตรถลาวส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร
17.00น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน 3 ดาว 2 คืน 4 ดาว 1 คืน

– 3 ดาว 1 คืน

4 ดาว 2 คืน
15- 19 7,100 บาท 7,300 บาท 7,500บาท
20 – 24 6,200 บาท 6,400 บาท 6,600 บาท
25 – 29 5,700 บาท 5,900 บาท 6,100 บาท
30 – 34 5,100 บาท 5,300 บาท 5,600 บาท
35 – 39 4,900 บาท 5,100 บาท 5,400 บาท
40 ขึ้นไป 4,700 บาท 4,900 บาท 5,200 บาท

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนลาว – เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการเดินทาง
 • ผ้าเย็น , น้ำจากไทย , ขนมขบเคี้ยวและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 เอกสารที่ต้องใช้

 • PASSPORT ทีมีอายุการเดินทางเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 %

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี คุณธัญญารัตน์   อ่ำทิม
 • ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอัศวรรณหนองคาย
 • หมายเลขบัญชี680-212758-6
 
ติดต่อ – สอบถาม