ห้ามพลาด
ราชวังเว้

(KJV.03)โปรแกรม เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

 

กำหนดการการเดินทาง

วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก เมืองเว้
08.00น. รถบัสปรับอากาศลาว     รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.มุกดาหาร พร้อมข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว ผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่ง สปป. ลาว หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะ เดินทางสู่ด่านลาวบาว ( ประเทศเวียดนาม )พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ Thai lao viet ( มื้อที่ 1 )หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เวียดนาม
14.00น. ถึงด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ขุดเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยเพื่อหลบการจู่โจมของกองทัพอเมริกา ซึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้อาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบหนีจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อ เนื่อง คนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ส่วนอื่นๆของประเทศ แต่บางคนก็ปักหลักอยู่ที่นี่เป็นเวลา 5 ปี จากปี พ.ศ. 2509 – 2514 จำนวน กว่า 300 คน   อาศัยอยู่ในเครือข่ายของอุโมงค์   ความยาวกว่า 2,000 เมตร และอุโมงค์ได้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีห้องของแต่ละครอบครัว   ห้องประชุมและที่พิเศษคือจากระยะ เวลาที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์นี้ จะมีเด็กที่คลอดในอุโมงค์นี้ถึง17คน ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีตก่อนที่จะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่เมืองดงฮา   (เขตปลอดทหารสมัยสงคราม) ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติในการเขตเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ จนรวมเป็นประเทศเดียวกันในปี พ.ศ. 2519 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ หรือนอนที่เมืองดงฮา พร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
19.00น. ถึงเมือง เว้ นำท่านเข้าสู่โรงแรมระดับ 4 ดาว หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่ร้านserenade ( มื้อที่ 2) ที่เมืองเว้
วันที่ สอง พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่ –เจ้าแม่กวนอิม– ดานัง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00น. เดินทางโดยล่องเรือสู่เจดีย์เทียนมู่ หรือวัดเทพธิดาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุดของเมืองเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยเวียดนาม – จีน ทรง แปดเหลี่ยม สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูป ทองคำ ประดิษฐานอยู่ รอบ ๆ เจดีย์     จะมีระฆังทองแดงที่มีน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนหลัง แต่ขนาดใหญ่ ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสามก๊กขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหินแกะสลักรูปเซียนต่างๆ และ พุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนั้น ยังมีรถเก๋งคันประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่งไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุงโอจิมินต์ซิตี้ (ไซง่อนในอดีต ) เพื่อประท้วงผู้นำรัฐบาลที่ปกครองโดยฝรั่งเศสในอดีตจาก นั้นนำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ซึ่งเป็น พระราชวังเก่าซึ่งมีพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตรมีกำแพงล้อมรอบ3 ชั้น ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วย พระตำหนัก พระวิหารต่าง ๆ มากมาย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม และประดับประดาด้วยศิลปกรรมที่สวยงามวิจิตร บรรจงยิ่ง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจักรพรรดิ์ ฮองเฮา   ตามอัธยาศัยพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น

S__8708226 S__8708226
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thanh tam   ( มื้อที่ 4 )–   นำคณะชมวัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด   วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมากพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
18.00น. หลังจากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สามฮอยอัน หมู่บ้านหินอ่อน – เว้- สุสานKhaiding  – ช้อปปิ้งตลาดดงบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( มื้อที่ 6 )
08.00น. นำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองโฮ่ยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี  (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่อง เที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน   )สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก

S__8708220 S__8708139
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก
13.00น. นำท่านชมสุสานKhai Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบ สร้างผสมผสานด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน
16.00น. นำท่านไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดดงบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองและที่มีสินค้าราคาถูกมากมาย เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ อาทิ เช่น หมวก , กระเป๋า , เสื้อผ้า เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน และที่ขาดเสียมิได้คือต้องซื้อสุราเพิ่มพลังสูตรกษัตริย์มิงหมาง อันเลื่องชื่อ พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น

S__8708136

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thang long ( มื้อที่ 8)
20.00น. จากนั้นลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีบรรยากาศยามค่ำคืน ของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านตลอดการล่องเรือจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณการแสดงนี้จัดให้มีไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์ทอดพระเนตรเท่านั้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เมืองเว้ระดับ 4 ดาว
วันที่   4     เว้-สะหวันนะเขต
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 9 )
07.00น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่านลาวบาวพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
11.00น. ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Thai lao viet ( มื้อที่ 10 )หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
16.00น. ถึงสะหวันนะเขตรถลาวส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร
17.00น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
591a6e83a9400_1 Dragon-boat-hue-vietnam ราชวังเว้

อัตราค่าบริการทัวร์

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

**การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

 [highlight]S__3072027

 กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

[/fc][/box] [box type="info" ][fc id='1' type='popup' button_color='#4488ee' font_color='white']

[highlight]อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนลาว – เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการเดินทาง
 • ผ้าเย็น , น้ำจากไทย , ขนมขบเคี้ยวและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม