ห้ามพลาด
1463642202544

(KJV.02)เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต ลอยกระเช้าไฟฟ้า เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

IMG_6051IMG_5977

เส้นขนานที่1 7  อุดมงวินม็อกซ์  พระราชวังเว้  ลอยกระเช้าไฟฟ้าบ่าน่าฮิลล์ ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกร  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก เมืองเว้
08.00น. รถบัสปรับอากาศลาว   รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.มุกดาหาร พร้อมข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว ผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่ง สปป. ลาว หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะ เดินทางสู่ด่านลาวบาว ( ประเทศเวียดนาม )พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ Thai lao viet ( มื้อที่ 1 )หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เวียดนาม
14.00น. ถึงด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ขุดเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยเพื่อหลบการจู่โจมของกองทัพอเมริกา ซึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้อาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบหนีจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อ เนื่อง คนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ส่วนอื่นๆของประเทศ แต่บางคนก็ปักหลักอยู่ที่นี่เป็นเวลา 5 ปี จากปี พ.ศ. 2509 – 2514 จำนวน กว่า 300 คน   อาศัยอยู่ในเครือข่ายของอุโมงค์   ความยาวกว่า 2,000 เมตร และอุโมงค์ได้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีห้องของแต่ละครอบครัว   ห้องประชุมและที่พิเศษคือจากระยะ เวลาที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์นี้ จะมีเด็กที่คลอดในอุโมงค์นี้ถึง17คน ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีตก่อนที่จะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่เมืองดงฮา   (เขตปลอดทหารสมัยสงคราม) ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติในการเขตเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ จนรวมเป็นประเทศเดียวกันในปี พ.ศ. 2519 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ หรือนอนที่เมืองดงฮา พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
19.00น. ถึงเมือง เว้ นำท่านเข้าสู่โรงแรมระดับ 4 ดาว หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน Serenade( มื้อที่ 2) ที่เมืองเว้
วันที่ สอง พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ฮอยอัน – ดานัง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00น. เดินทางโดยล่องเรือสู่เจดีย์เทียนมู่ หรือวัดเทพธิดาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุดของเมืองเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยเวียดนาม – จีน ทรง แปดเหลี่ยม สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูป ทองคำ ประดิษฐานอยู่ รอบ ๆ เจดีย์   จะมีระฆังทองแดงที่มีน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนหลัง แต่ขนาดใหญ่ ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสามก๊กขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหินแกะสลักรูปเซียนต่างๆ และ พุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนั้น ยังมีรถเก๋งคันประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่งไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุงโอจิมินต์ซิตี้ (ไซง่อนในอดีต ) เพื่อประท้วงผู้นำรัฐบาลที่ปกครองโดยฝรั่งเศสในอดีตจาก นั้นนำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ซึ่งเป็น พระราชวังเก่าซึ่งมีพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตรมีกำแพงล้อมรอบ3 ชั้น ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วย พระตำหนัก พระวิหารต่าง ๆ มากมาย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม และประดับประดาด้วยศิลปกรรมที่สวยงามวิจิตร บรรจงยิ่ง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจักรพรรดิ์ ฮองเฮา   ตามอัธยาศัยพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thanh tam ( มื้อที่ 4 )
13.00น. นำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองโฮ่ยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี  (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่อง เที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน   )สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก- นำคณะชมวัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด   วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมากพร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
18.00น. หลังจากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สามฮอยอัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าบานา – เว้ ช้อปปิ้งตลาดดงบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( มื้อที่ 6 )
08.00น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะออก เดินทางไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าบานา ชมวิวที่เขาบานา ซึ่งสมัยก่อนเป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศส และปัจจุบัน เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเซี่ยน   ชมวิวตามอัธยาศัย   กระเช้าไฟฟ้าบานา ห่างจากดานัง 45 กิโลเมตรพร้อมบริการเบรก   อาหารว่าง ได้แก่น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น

IMG_6098IMG_5969

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )
15.00น. นำท่านชมสุสานKhai Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบ สร้างผสมผสานด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน
13.00น. นำท่านไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดดงบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองและที่มีสินค้าราคาถูกมากมาย เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ อาทิ เช่น หมวก , กระเป๋า , เสื้อผ้า เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน และที่ขาดเสียมิได้คือต้องซื้อสุราเพิ่มพลังสูตรกษัตริย์มิงหมาง อันเลื่องชื่อ พร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thang long ( มื้อที่ 8)
20.00น. จากนั้นลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีบรรยากาศยามค่ำคืน ของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านตลอดการล่องเรือจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณการแสดงนี้จัดให้มีไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์ทอดพระเนตรเท่านั้น   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เมืองเว้ระดับ 3 ดาว

IMG_6030IMG_5986

วันที่   4     เว้-สะหวันนะเขต
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 9 )
07.00น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่านลาวบาวพร้อมบริการเบรก อาหารว่าง   ได้แก่ น้ำดื่ม( ท่านละ 1 ขวด) ขนม น้ำผลไม้ ลูกอม ผ้าเย็น
11.00น. ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Thai lao viet ( มื้อที่ 10 )หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
16.00น. ถึงสะหวันนะเขตรถลาวส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร
17.00น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน 3 ดาว 3 คืน 4 ดาว 2 คืน – 3 ดาว 1 คืน 4 ดาว 3คืน
15- 19 8,700 บาท 8,900 บาท 9,100 บาท
20 – 24 8,100 บาท 8,300 บาท 8,600 บาท
25 – 29 7,200 บาท 7,400 บาท 7,700 บาท
30 – 34 6,700 บาท 6,900 บาท 7,200 บาท
35 – 39 6,400 บาท 6,600 บาท 6,900 บาท
40 ขึ้นไป 6,200 บาท 6,400 บาท 6,600 บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนลาว – เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการเดินทาง
 • ผ้าเย็น , น้ำจากไทย , ขนมขบเคี้ยวและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 เอกสารที่ต้องใช้

 • PASSPORT ทีมีอายุการเดินทางเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 %

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี คุณธัญญารัตน์   อ่ำทิม
 • ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอัศวรรณ หนองคาย
 • หมายเลขบัญชี 680 -212758-6
 
ติดต่อ – สอบถาม