ห้ามพลาด
IMG_2044

โปรแกรม เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน (KJ.04)

 กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร – ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม   – ชมความอลังการประตูชัย  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี   (2 วัน 1 คืน)                               

**นอนเวียงจันทน์ 1 คืน

S__8708204

วันแรก  หนองคาย  – เขื่อนน้ำงึม ล่องเรือทานข้าว
08.00 น. เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และลาว
09.00 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึมเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าส่งขายให้กับประเทศไทย* ระหว่างทางแวะพักอิริยาบถพร้อมชมสินค้าของชนเผ่าม้งที่ตลาดพื้นเมืองหลัก 52 ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เขื่อนน้ำงึม ( มื้อที่ 1 ) พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศอันสวยงามเขื่อนน้ำงึมหลังจากนั้นแวะถ่ายรูปที่บริเวณสันเขื่อนน้ำงึม
S__8708114S__8708112
 13.30น.  เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์
16.00น. แวะถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมาประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์ ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00น. เดินทางเข้าเช็คอินท์ ที่โรงแรมละอองดาวในลาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมละอองดาว ( มื้อที่ 2 ) พร้อมร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญและเพลิดเพลินสนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป(ในกรณีที่ลูกค้า 30 ท่านขึ้นไป มีเครื่องดื่ม น้ำอัดลม1 ขวดต่อ 5 ท่าน/ โซดา 1 ถาด / น้ำดื่ม น้ำแข็ง ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  พระธาตุหลวง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – วัดสีเมือง – ดิวตี้ฟรี – หนองคาย
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิขอพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109   พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม
09.00น. เข้าเที่ยวชพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี     ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว     หอพระแก้วในปัจจุบันได้ถูกบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะเคยถูกทำลายในสมัยสงคราม   ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนั้น ได้จัดแสดงพระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏกภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว ใบเสมา ต่างๆ และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางต่างๆ ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่ น้ำเปล่า – ผ้าเย็น)
10.00น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่สีเมือง     เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา   และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี     ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
10.30น. แวะเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมเครื่องเงินของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 4 )
13.00 น. เข้าเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้า ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของประเทศลาว   ตลาดเช้าถือได้ว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ที่ชื่อตลาดเช้าเพราะว่า   แต่เดิมนั้นเปิดขายสินค้าเฉพาะตอนเช้า   แต่ตอนนี้ได้ปรับปรุงใหม่เปิดขายสินค้าตั้งแต่แปดโมงเช้า ถึง ห้าโมงเย็น
15.00น. เดินทางกลับยังชายแดนลาว
15.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เคลียร์เอกสาร ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมาย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

[highlight]เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ท่านละ 1 ชุด [highlight]

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรผ่านแดน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรผ่านแดน

  กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

 

 

 

 

 

 

[box type="info" align="aligncenter" ]

[highlight]ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์(ในกรณีที่ลูกค้า 30 ท่านขึ้นไป มีเครื่องดื่ม น้ำอัดลม1 ขวด ต่อ 5 ท่าน/ โซดา 1ถาด/น้ำดื่ม น้ำแข็ง ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • พิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางสำเนาบัตรประชาชน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง
[/box]

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้าธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5-7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม