ห้ามพลาด
20687178_717795428407663_2604236398974205952_n

(KJ.02)โปรแกรม เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

กราบสักการะเจ้าแม่สีเมือง-วัดองค์ตื้อวรวิหารพระธาตุหลวง – ชมความอลังการประตูชัย-ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และ สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี                                                                                                                                                                  (2 วัน 1 คืน)**นอนเวียงจันทน์ 1 คืน

 

4029 4033
วันแรก
07.30น. เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล2004 ( รถลาวปรับอากาศ) ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย
08.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตม.ไทย พร้อมเคลียร์เอกสารทั้งฝั่ง ต.ม. ไทย และ ต.ม. ลาว
09.00น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่สีเมือง   เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี   ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
10.00น. เข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี   ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว   หอพระแก้วในปัจจุบันได้ถูกบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะเคยถูกทำลายในสมัยสงคราม   ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนั้น ได้จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว ใบเสมาต่างๆ และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางต่างๆ(พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น)
10.30น. แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว   ที่ร้านผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองลาวและหัตถกรรมเครื่องเงิน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเฟื่องฟ้า ( มื้อที่ 1 )
14.00น. เข้าเที่ยวชม วัดองค์ตื้อมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์ วัดองค์ตื้อ สร้างขึ้นโดย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2109 พร้อมด้วย พระสุก พระใส พระเสริมเดิมวัดองค์ตื้อมีชื่อว่า วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ
15.00น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมาประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
16.00น. เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมละอองดาว หรือเทียบเท่า
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมละอองดาว ( มื้อที่ 2 ) พร้อมพิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป และมีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม 1 ขวด ต่อ 5 ท่าน / โซดา 1 ถาด /น้ำแข็ง น้ำเปล่า ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

17-02-08-21-49-21-246_deco17-02-08-21-50-53-641_deco

วันที่สอง
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.30 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109 พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น)
10.00น. เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเช้า ห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวของประเทศลาว
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 4 )
13.00น. เดินทางกลับยังชายแดนลาว
13.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำส้มดีโด้ +ผ้าเย็น + ขนม)
15.00น. รถลาวปรับอากาศและเจ้าหน้าที่ส่งคณะทัวร์ที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.หนองคาย เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ


S__8683557
อกสารที่ใช้ในการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ท่านละ 1 ชุด

  กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

[/fc][/box] [box type="info" align="aligncenter" ]

[highlight]ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่งในตัวเมืองหนองคาย)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม 1 ขวดต่อ5 ท่าน/ น้ำแข็ง /น้ำเปล่า และโซดา 1ถาด ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • พิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางสำเนาบัตรประชาชน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง
[/box]

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บช.ธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5 – 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.