ห้ามพลาด
4029

โปรแกรม เวียงจันทน์ไป–กลับ (KJ.01)

กราบสักการะเจ้าแม่สีเมือง  – ชมความอลังการของอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส – พระธาตุหลวง – เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษที่ดิวตี้ฟรี

FB_IMG_1487357791516

07.30น. เจ้าหน้าที่รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในจังหวัดหนองคาย
08.00 น. เคลียร์เอกสารทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์
08.30น เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่สีเมือง   เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี     ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
09.00น.               เข้าเที่ยวชม วัดองค์ตื้อมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์  วัดองค์ตื้อ สร้างขึ้นโดย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2109 พร้อมด้วย พระสุก พระใส พระเสริมเดิมวัดองค์ตื้อมีชื่อว่า วัดสีภูมิ หรือ  ไชยภูมิ     ( พร้อมแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด ) + ผ้าเย็น )
10.00น.         แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม  เครื่องเงินต่างๆของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาวที่ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองลาวและหัตถกรรมเครื่องเงิน
11.30น.          แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่   อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา     ประตูชัยถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมละอองดาวหรือ สีสะหวาด  หรือภัตตาคารเฟื่องฟ้า(มื้อที่1 )
14.00น. เข้าเที่ยวชมและสักการะ พระธาตุหลวงโบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง   พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนมเพราะตามตำนานเล่าว่าพระธาตุหลวงและพระธาตุพนมนั้นถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน
15.00น. เดินทางกลับยังชายแดนลาว พร้อมเข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภท เหล้า   ไวน์ บุหรี่ ที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เคลียร์เอกสาร ( พร้อมแจกเบรกได้แก่ น้ำผลไม้ + ผ้าเย็น )
17.00น. เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

* กรณีต้องการเพิ่มสถานที่เที่ยวชม

 • หอพระแก้ว เพิ่มท่านละ 50 บาท
 • วัดสีสะเกด เพิ่มท่านละ 50 บาท

S__8683557

อัตราราคานี้รวม    

 • ค่าบัตรผ่านแดน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • มัคคุเทศก์ไทย
 • ค่าเที่ยวชม  พระธาตุหลวง
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว
 • ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
 • ค่ารถลาวปรับอากาศ
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาวค่าภาษีเข้าประเทศลาว
 • น้ำดื่ม (น้ำขวด ) + ผ้าเย็น แจกระหว่างการเดินทาง ( 2 รอบ )
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางสำเนาบัตรประชาชน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง
[/box]

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5 – 7วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.