ห้ามพลาด

โปรแกรม เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (KJ.06)

กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร – พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน  พรหมวิหาร ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม– ชมความอลังการประตูชัย  ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี   (3วัน 2 คืน) **นอนเวียงจันทน์ 2 คืน

20687178_717795428407663_2604236398974205952_n

  วันแรก
08.00 น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล2004 ( รถลาวปรับอากาศ  ) ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมเคลียร์เอกสารทั้งฝั่ง ต.ม. ไทย และ ต.ม. ลาวและเดินทางเข้า กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่สีเมือง เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี  ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
09.00น. เข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี     ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว   หอพระแก้วในปัจจุบันได้ถูกบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะเคยถูกทำลายในสมัยสงคราม   ปัจจุบันภายใน ได้จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว ใบเสมาต่างๆ และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางต่างๆ   ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
10.00น. แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาวที่ร้านผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่นครหลวงเวียงจันทน์ ( มื้อที่ 1 )
14.00น. เข้าเที่ยวชม วัดองค์ตื้อมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์ วัดองค์ตื้อ สร้างขึ้นโดย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2109 พร้อมด้วย พระสุก พระใส พระเสริมเดิมวัดองค์ตื้อมีชื่อว่า “วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ ต่อมาถึงปี พ.ศ.2109 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้มาสร้างพระเจ้าองค์ตื้อขึ้นแล้วนำมา ประดิษฐานไว้ในวัดสีภูมิแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดองค์ตื้อ” ตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ่ (ตื้อ มาตราโบราณของชาวลาว)
15.00 น. ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามประตูชัย   ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์ ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
16.00น. เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมละอองดาว หรือเทียบเท่า
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมละอองดาว ( มื้อที่ 2 ) พร้อมร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญและเพลิดเพลินสนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะเกะ ( **พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป  มีบริการ Solf  Drink ได้แก่ น้ำอัดลม โซดา น้ำแข็ง น้ำเปล่า  ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ )  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.30 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึมเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าส่งขายให้กับประเทศไทยระหว่างทางแวะพักผ่อน เข้าห้องน้ำ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
11.30น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณสันเขื่อนน้ำงึม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เขื่อนน้ำงึม ( มื้อที่ 4 )พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศอันสวยงามของเขื่อนน้ำงึมS__8708108S__8708111
13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์
15.00น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจันคำ ( มื้อที่ 5 )หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่ถนน คนเดิน เมืองเวียงจันทน์
วันที่สาม
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
09.30 น. เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเช้า ห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวของประเทศลาว
11.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน พรมวิหาร เป็นอนุสรณ์สถานของท่านไกสอน พรมวิหาน อดีตประธานประเทศลาว ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวลาว เพราะได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศลาวไว้เป็นจำนวนมาก โดยเป็นผู้นำในการปฏิวัติต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสและการปกครองระบอบกษัตริย์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 7 )
13.00 น. เดินทางกลับยังชายแดนลาว
14.00 น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร
16.00 น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 ข้ามส่งคณะทัวร์บริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย

 

อัตราค่าบริการติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ 063-6396229

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรผ่านแดน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรผ่านแดน

อกสารที่ใช้ในการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ท่านละ 1 ชุด [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

[/fc][/box] [box type="info" align="aligncenter" ]

[highlight]ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองหนองคายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางสำเนาบัตรประชาชน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง
[/box]

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5 – 7วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม