ห้ามพลาด
S__8708111

โปรแกรม เขื่อนน้ำงึม แดนสวรรค์ 2 วัน 1 คืน (KJ.05)

กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง พระธาตุหลวง วัดองค์ตื้อวรวิหาร ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึมเพลิดเพลินกับคาสิโนที่แดนสวรรค์ – ชมความอลังการประตูชัย – ช็อปปิ้งและสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี                    

( 2 วัน 1 คืน )    **นอนเวียงจันทน์ 1 คืน

 17-03-11-12-11-02-407_decoรูป_1422

วันแรก  หนองคาย – เขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม – แดนสวรรค์คาสิโน
08.00 น. เจ้าหน้าที่รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30 น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่สีเมือง     เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา   และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี     ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
09.00 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม* ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธง
11.30 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้าเขื่อนน้ำงึม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ เขื่อนน้ำงึม (มื้อที่ 1)พร้อมชมบรรยากาศความงามของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน
13.00น. ออกเดินทางสู่แดนสวรรค์คาสิโน
14.00น. เข้าเช็คอินน์โรงแรมที่แดนสวรรค์
15.00น. เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นคาสิโนนานาชนิดตามอัธยาศัย
17.00น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์( มื้อที่ 2)   หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ดิวตี้ฟรี – หนองคาย
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00น. ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์
10.00 น. เข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี     ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว     หอพระแก้วในปัจจุบันได้ถูกบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะเคยถูกทำลายในสมัยสงคราม   ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนั้น ได้จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว ใบเสมาต่างๆ และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางต่างๆ ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
11.00น. แวะเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมเครื่องเงินของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เวียงจันทน์( มื้อที่ 4)
13.00 น. เที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว   เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109     พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม
14.00 น. ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมาประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมือง
15.00น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร (มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนม )
17.00น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมาย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ[/highligS__3072027[highlight]เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPassport  ที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

[/fc][/box] [box type="info" align="aligncenter" ][highlight]ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPassport  ที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง
[/box]

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้าธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5 – 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม