ห้ามพลาด

โปรแกรมทำบุญ 9 วัด หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

อิ่มบุญ..ทำบุญ 9 วัด ..สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม

เมืองมรดกโลก..หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

เดินทางวันที่  17 – 20 กรกฏาคม 2558

11880584_701237126686674_8287447077948852112_n

วันแรก หนองคาย -วังเวียง -หลวงพระบาง
08.00น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง   ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางของชาวบ้านหินเหิบ
10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่ เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไผ่คำเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 )
13.00น. เดินทางสู่เมือง มรดกโลก หลวงพระบางเวียง พร้อมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสองข้างทาง

*  ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง

15.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ที่ จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

*  ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ

18.00น. แวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกิ่วกะจำ  ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางเข้า
20.00น. เข้าเช็คอินท์ ที่โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมมะนีพอน หรือเทียบเท่า หลังนั้นจากพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า -พระราชวังเก่า– วัดใหม่สุวันพูมาราม –วัดแสนสุขาราม-วัดสบสิกขาราม –   วัดศรีบุญเฮือง-วัดวิชุนราช -วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุภูสี – ถนนคนเดินหลวงพระบาง

05.00น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง
06.00น เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า
07.00น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อนุสาวรีย์ท่านสุภานุวงศ์
07.30น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 3 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.30น. ออกเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างดังนี้

พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์  บัลลัง เครื่องสูง และราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ  พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว

*เที่ยวชม ทำบุญวัดใหม่สุวันพูมาราม ( วัดที่ 1)ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

**วัดแสนสุขาราม ( วัดที่ 2 )วัดที่มีศิลปะของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความเคารพศรัทธา

**วัดสบสิกขาราม ( วัดที่ 3 ) วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง

 ** วัดศรีบุญเฮือง( วัดที่ 4 )วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง

** ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง  วัดวิชุนราช ( วัดที่ 5 ) (วัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง  ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เองภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า  พระธาตุหมากโม  

* วัดเชียงทอง  ( วัดที่ 6) วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด  จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหลวงพระบาง  ( มื้อที่ 4 )
 13.00น.  ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูน ขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผาผ่านโขดหิน น้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา มีน้ำไหลตลอดปี สภาพ ป่ามีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่งให้ชมวิว ทิวทัศน์ รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับ   ท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบสงบและเป็น ส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  อีกทั้งยังหมีสวนอนุรักษ์สัตว์หมีดำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก(พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
 16.00น. เดินทางขึ้นเที่ยวชมพระธาตุพูสี พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)
17.00น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวุฒิวงค์ ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมตลาดมืด หรือ    ถนนคนเดินหลวงพระบาง ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว,ผ้าคลุมเตียง,ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สามหมู่บ้านสร้างไห- วัดป่าโพนเพา -ถ้ำติ่ง – กุ้ยหลินเมืองลาววังเวียง

07.00น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6)
08.00น. ทำบุญ วัดป่าโพนเพา ( วัดที่ 7 )เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสน สถานส่วนใหญ่   อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติ   เจดีย์บนยอดเนิน สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ. 2531 ลักษณะเป็น อาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็น โถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่อง พุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล
09.00น ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซ่างไหซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเหล้าพื้นบ้าน(เหล้าสาโท)ที่ถูกกฎหมาย  พร้อม ล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินทางเข้าชม ถ้ำติ่ง    ประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ แยกขวาไปถ้ำลุ่ม (ล่าง) แยกซ้ายไปถ้ำเทิง (บน) ถ้ำลุ่มหรือถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตรจากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ความสำคัญของถ้ำติ่งในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพน้ำทิพย์  ( มื้อที่ 7 )
13.00น. เดินทางสู่เมืองวังเวียง
15.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ )ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง

–    ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง  แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง

–     ผ่านหมู่บ้านเลียงผา   เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก  ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก

18.00น. เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมทวีสุขหรือเทียบเท่า
19.00น. พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม( มื้อที่ 8 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย
 

วันที่สี่ วังเวียง – เวียงจันทน์ –อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง- ดิวตี้ฟรี – หนองคาย

07.00น.  รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 9 )พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 08.00น.  เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์  ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านปลา ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือนิยมหาปลาเป็นอาชีพหลัด
10.00น.  แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกอาหารว่าง  ได้แก่ น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ผ้าเย็น)
 12.00น.  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 10 )
 13.00น..  แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา
 14.00น.  เข้าเที่ยวชมพระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาวเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า  พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ซึ่งย้ายจากเมืองหลวงเดิมหลวงพระบาง

**  ร่วมทำบุญที่วัดพระธาตุหลวงเหนือ ( วัดที่ 8 )

**  ร่วมทำบุญที่วัดพระธาตุหลวงใต้  ( วัดที่ 9 )

 15.00น.  เดินทางกลับด่านสะพานมิตรภาพลาว
 15.30น.  เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี  ประเภทเหล้า,ไวน์ ,บุหรี่,ที่ดิวตี้ฟรีระหว่างรอเจ้าหน้าที่เคลียร์เอกสาร( พร้อมแจกอาหารว่างได้แก่ น้ำผลไม้ ผ้าเย็น ขนม )
17.00น.  เดินทางกลับประเทสไทย รถลาวและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขวัญใจทราเวล 2004 ข้าส่งที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองหนองคาย

 

                 อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ ( ต่อท่าน )
17 – 20 กรกฎาคม  2559 ท่านละ  8,900  บาท

** หมายเหตุ  ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่ามัดจำที่พักเรียบร้อยแล้ว

 โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

 

 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

PASSPORT   ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

**** จะต้องส่งเอกสารก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม
 • มัคคุเทศก์ไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ได้แก่ พระราชวังเก่า ,วัดเชียงทอง,วัดวิชุนราช พระธาตภูสี, น้ำตกตาดกวางสี , ค่าล่องเรือ ,ถ่ำติ่ง
 • ค่าอาหาร 10 มื้อที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายการท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 3 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าศุลกากรไทยและลาว
 • ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
 • ค่าภาษีลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม  ขนมขบเคี้ยว  แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่ารถ ( รถลาวปรับของบริษัทขวัญใจ ทราเวลข้ามรับ – ข้ามส่ง ) บริเวณจุดนัดหมาย  เนื่องจากสะดวกสบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้ายสัมภาระที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ  โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่ากระติบข้าวเหนียว
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว

 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำ 50 % ก่อนการเดินทาง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน จะต้องชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน
 4. การติดต่อใดๆกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนั้น วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่จะต้อง แฟกซ์ หรือ อีเมล์ เพื่อแจ้งหรือยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืนนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ การขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือการมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า ให้ครบถ้วน

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 1. ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการครบเต็มจำนวน ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 2. หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทัวร์ทุกกรณี
 3. กรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ทางบริษัทขอยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง แต่หากนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวรวมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจำคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน  การปฎิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย  ความสูญเสีย  หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า และเหตุสุดวิสัยอื่นๆเป็นต้น

ขอแนะนำก่อนการเดินทาง

 • นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมหมวก แว่นกันแดด ยารักษาโรคประจำตัว ผ้าคลุม และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้พร้อมก่อนวันเดินทาง เนื่องจากประเทศลาวไม่มีร้านสะดวกซื้อ และระหว่างเส้นทางที่เดินทางไม่ค่อยมีร้านค้า