ห้ามพลาด

โปรแกรมหลวงพระบาง 3วัน 2คืน

สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คน

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีมนต์เสน่ห์แห่งอารยะธรรมล้านช้าง เมืองหลวงเก่าในสมัยก่อน ผู้คน สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีสายน้ำล้อมรอบ

1491727332985

วันแรก  หนองคาย – วังเวียง – หลวงพระบาง
07.30น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

* ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธง พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ

10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม( พร้อมแจกอาหารว่างได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง(มื้อที่ 1 )
13.00น. เดินทางสู่เมือง มรดกโลก หลวงพระบางเวียง พร้อมชมสถานที่ทั้งสองข้างทาง ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง
15.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ที่ จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

*  ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติและผ่านหมู่บ้านกิ่วกระจำซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดอากาศหนาวมาก

18.00น. แวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกิ่วกะจำ  ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง
20.00น. เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมโชคพันคำ,หรือเทียบเท่า หลังนั้นจากพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง- พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง- น้ำตกตาดกวางสี
05.00น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง
06.00น. เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ ตลาดเช้า
07.00น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 3 )
08.00น. ออกเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างดังนี้

พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์  จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์  บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ  พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว

* เดินทางขึ้นเที่ยวชมพระธาตุพูสี พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)

* ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง  วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง  ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เอง ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว ด้วยรูปทรงขอเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า  พระธาตุหมากโม  ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

* วัดเชียงทอง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด  จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหลวงพระบาง  ( มื้อที่ 4 )
 13.00น. ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูน  ขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผาผ่านโขดหิน น้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา  มีน้ำไหลตลอดปี สภาพ ป่ามีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่งให้ชมวิวทิวทัศน์  รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการ  ลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบ สงบและเป็นส่วนตัว สามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  ( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่ น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
 17.00น. เดินทางกลับที่โรงแรมโชคพันคำ,หรือเทียบเท่า
 18.00น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวุฒิวงค์ ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมตลาดมืด หรือ “ถนนคนเดินหลวงพระบาง” ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม หลวงพระบาง – วังเวียง – ดิวตี้ฟรี – หนองคาย  
 05.00น.  เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก  พร้อมออกเดินทางกลับ
 07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารกิ่วกระจำ ( มื้อที่ 6 )
 09.00น. ออกเดินทางกลับเมืองวังเวียงระหว่างทาง ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้  และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
 10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ )ที่ จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่  สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง

–    ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง  แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง

–     ผ่าน หมู่บ้านเลียงผา   เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก  ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก

 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านไผ่คำ  เมืองวังเวียง  ( มื้อที่ 7)
 13.00น.  เดินทางมุ่งสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
15.00น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่ เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกอาหารว่างได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้นเดินทางกลับยังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว
16.00น. เดินทางกลับยังด่านมิตรภาพฝั่งลาว
16.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร
 18.00น. รถลาวบริษัทขวัญใจข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านบริเวณจุดนัดหมายในหนองคาย เดินทางกลับประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ

                                                           อัตราค่าบริกการ

จำนวน ราคา
 8 – 15 ท่าน ท่านละ 7,500 บาท
16 – 20 ท่าน ท่านละ 7,000 บาท
21 – 25 ท่าน ท่านละ 6,000 บาท
26 – 30 ท่าน ท่านละ 5,500 บาท
31 – 39 ท่าน ท่านละ 5,500 บาท
40 – 48 ท่าน ท่านละ 4,800 บาท

** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****

** ราคาที่แสดงในโปรแกรม การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

อกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

  กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  

   ***  กรณีใช้บัตรผ่านแดน  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ ***

 1. ค่าตำรวจท่องเที่ยวในการเดินทางออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ วันละ 1,500 บาท   จำนวน 3 วัน  เป็นเงิน 4,500 บาท ตำรวจ 1 คน  ต่อ 1 บัส  (เนื่องจาก  บัตรผ่านแดนตามกฎหมายท่องเที่ยวลาว ไม่สามารถออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้จึงจำเป็นต้องขออนุญาตและมีตำรวจท่องเที่ยวลาวเดินทาง ตามไปด้วยเพื่อดูแลคณะ)

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็น มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมแลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 • กระติ๊บข้าวเหนียว ท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่าย ท่านละ100 บาท ต่อ 1 ชุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 3 – 5 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีคุณธัญญารัตน์ อ่ำทิม   ธนาคารกสิกรไทย สาขาอัศวรรณ หมายเลขบัญชี 680 -212-7586
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 1 -2 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม