ห้ามพลาด

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมและราคาทัวร์ ลาวใต้  3 วัน 2  คืน

วันแรก
08.00 น.  เจ้าหน้าที่ของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว หลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่เมืองปากเซ
09.00 น.  ออกเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
10.30น.         **เข้าชมวัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้าม แม่น้ำ เซโดน หรือแม่น้ำสองสี (พร้อมรับเบรกได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟ ลูกอม หมากฝรั่ง ขนม น้ำเปล่า  และผ้าเย็น )

**แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้ถือว่าเป็น ศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของเมืองปากเซ มีทั้งโซนที่เป็นสินค้าสด เช่นผัก ผลไม้ ปลา  เนื้อสัตว์ เป็นต้น และส่วนที่เป็นโซนสินค้าอุปโภค เสื้อผ้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อน  บ้านเช่น ไทย จีน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารมณีพร (มื้อที่ 1)
13.00 น.
15.30 น.
18.00 น.
20.00 น.
วันที่สอง
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
07.30 น.
08.30 น.
12.00น.
13.00น.
17.00น.
18.00 น.
วันที่สาม
05.00น.
08.00 น.
09.00 น.
10.30น.
12.00 น.
13.00น.
15.00น.
16.00น.
16.30น.
18.00น.

อัตราค่าบริการทัวร์

                  จำนวน ราคา
8- 15   ท่าน  
16 – 20 ท่าน
21 – 25 ท่าน
26 – 29 ท่าน
30 – 39 ท่าน
40  ท่านขึ้นไป