ห้ามพลาด
9gx0orjtzg6tohlco8tf497ipg9ambl9pf9ijli4lbrv7tgbwb6xyjyul9s7

โปรแกรม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (รับเครื่องกลับเครื่องสนามบินหลวงพระบาง) (KJ.12)

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความงดงามและเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี –สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี –      –ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด- สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี    (3 วัน 2คืน)    (**นอนหลวงพระบาง 2 คืน )

วัดเชียงทอง12

วันแรกหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี
11.00น. เจ้าหน้าที่รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง  โดยสายการบิน  เวลาโดยประมาณ………

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  ** จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท – ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารหลวงพระบาง ( มื้อที่ 1 )
13.00 น.        ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสีป็นน้ำตก  หินปูนขนาดใหญ่สูงราว70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผา ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตามีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่ามี  ความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่ นั่งให้ชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  ( พร้อมแจกอาหาร  ว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
1ุ6.00น.  เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมโชคพันคำ  หรือเทียบเท่า
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารดีลีซู ( มื้อที่ 1 ) หลังอาหารค่ำ คณะท่านอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซื้อของใส่บาตรในเช้าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อได้เช่นกันพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า  – พระราชวังเก่า –พระธาตุพูสี – ถนนคนเดินหลวงพระบาง
05.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง  **หมายเหตุ ไม่รวมกระติ๊บข้าวเหนียว ท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่าย ท่านละ100 บาท ต่อ 1 ชุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์)
06.00 น. เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
07.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.30 น. ออกเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างดังนี้

                 * พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์ บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว* ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง

* พระธาตุภูสีพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบางรอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)

DSC_0912

             วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบางซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เอง ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว     ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า พระธาตุหมากโม

                * วัดเชียงทอง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด   จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารมีไชผล ( มื้อที่ 4 )
13.00 น.                 **ชมเฮือนมรดกเชียงม่วน “บ้านไม้เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง”เป็นอาคารอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก กล่าวกันว่า ดั้งเดิมเป็นของพระยาหมื่นนา ขุนนางในราชสำนักล้านช้าง ในสมัยหนึ่งขุนนาง และคหบดีเมืองหลวงพระบางนิยมปลูกเรือนตึกแบบฝรั่ง ทำให้อาคารไม้แบบเดิมถูกรื้อไปมาก ที่เหลือสภาพสมบูรณ์อยู่ก็เฉพาะเรือนหลังนี้เท่านั้น นับเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกได้อนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่างของบ้านลาวยุคโบราณ

 “ย่านชุมชนบ้านเจ๊ก” ที่ในอดีตคือย่านค้าขายและที่อยู่ของคนจีนและเวียดนามที่มาทำงานเป็นลูกมือ    ฝรั่งเศส คนลาวจึงเรียกย่านนี้ว่า “บ้านเจ๊ก” มาในวันนี้ย่านบ้านเจ๊กแปรสภาพเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ แต่ว่าลักษณะภายนอกของอาคารก็ยังคงไว้ด้วยสภาพตึกแถวสไตล์โคโลเนียลของ ฝรั่งเศส ซึ่งน่าชมไปด้วยผนังปูนสีอ่อนมุงหลังคากระเบื้องดินเผาที่เข้ากันอย่างลงตัว กับเสา ประตูหน้าต่าง และบัวประดับผนัง นับเป็นเสน่ห์อันน่ายลอีกอย่างหนึ่งของหลวงพระบาง

* เที่ยวชม วัดใหม่สุวันพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง  วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

          *วัดทาดน้อยหรือวัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร สร้างในปีพ.ศ. 2091 สมัยพระเจ้าไซยเชษฐาธิราชได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2453 โดยเจ้ามหาอุปราชบุญคง ภายในสิม แบบล้านช้างมี “ราวเทียน” รูปนาค 24 ตัว ฝีมือการแกะวิจิตรงดงาม หน้าสิมมีเจดีย์ธาตุองค์ใหญ่ บรรจุอัฐิของเจ้าเพชรราชรัตนวงศา อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว และถือเป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวยุคใหม่ เฉพาะ พระอุโบสถขนาดใหญ่ มีการตกแต่งเพิ่มเติมรูปสลักบนบานประตูและ  หน้าต่าง แสดงเรื่องเล่าชาดกพระสุธนมโนราห์ดูสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นฝีมือสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตัน ด้านหลังมีพระธาตุเจดีย์ยอดทรงระฆังประดับเศวตฉัตร 17 ช่อ นั้นหมายถึง วัดนี้สร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือเจ้าชีวิต

** จากนั้นชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบ้านผานมมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบ้านผานม นำผ้าทอมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนย์หัตถกรรมกลาง

           *วัดสิริมงคลไชยยาราม ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างในปีพ.ศ. 2306 ในรัชสมัยพระเจ้าโชติกะกุมาร สิมหรืออุโบสถมีลักษณะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป ได้รับซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2488 ช่างสกุลผู้รับหน้าที่ปฏิสังขรณ์ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงทรงผลให้รูปทรงสถาปัตยกรรมของวัดนี้เป็นแบบผสมผสานตามไปด้วย เห็นได้อย่างชัดเจนจากระเบียงโถงด้านหน้าเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ทรวงทรงหลังคาเป็นแบบเชียงขวาง และประดับตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจันทน์ หน้าจั่วประดับลวดลายสวยงาม

 

17.00 น.  เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็นร้านอาหารเทพบุปผา( มื้อที่ 5 ) พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
 dddd
วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 6 )
08.00 น. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนี้

เที่ยวชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความเคารพศรัทธา สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 15 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากิ่งกฤษราช ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนในการก่อสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังนครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์เป็นอีกอาณาจักรหนึ่ง ก่อนหน้านั้นบริเวณที่สร้างวัดแสนมีวัดเก่าอยู่ก่อน สิ่งแรกเมื่อมาถึงคือการไปชมพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระพักตร์ที่งดงามผ่องแผ้ว ข้างหอพระยืนมีหอรอยพระพุทธบาทจำลอง ส่วนพระอุโบสถดูวิจิตรการตาเต็มไปด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นสีแดง ภายในตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม พระประธานของวัดมีชื่อว่า “พระองค์หลวง” มีลักษณะงดงามชดช้อย วัดแสนได้รับการบูรณะ 2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2475 ครั้งที่สองเมื่อปีพ.ศ. 2500 ส่วนการประดับลวดลายปิดทองที่สวยงามนั้นบูรณะเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยช่างในวังหลวงของหลวงพระบางนั่นเอง

ชม ศูนย์ทอผ้าลาวหลวงพระบางที่ “ออกพบตก” คำแปลที่มาจาก “East meet West” เป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันผ่านสิ่งทอ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิด วัฒนธรรม ตัวแทนตะวันออกคือ “แวว” สาวลาวที่แม่ของเธอเป็นช่างทอผ้าชื่อเสียงลือเลื่องในหลวงพระบาง และตัวแทนตะวันตกคือ โจ แอนนา สาวช่างภาพนิตยสารที่อังกฤษ เดินทางมาค้นหาสิ่งที่แตกต่างให้กับชีวิต ความลงตัวมาพบกับกันเมื่อทั้งสองต่างก็มีความสนใจร่วมในสิ่งเดียวกัน และร่วมก่อตั้งขึ้นมา

เดินทางสู่ ตลาดดารา พื่อชม เครื่อง เงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซำเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯภาพ

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารดีลีซู( มื้อที่ 7 )
12.00 น.  เดินทางเข้าเช็คอินน์ที่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
13.00 น.  เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามโดยตรง

ที่เบอร์063-6396229 

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2  คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศของบริษัทขวัญใจทราเวล
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ไม่รวมกระติ๊บข้าวเหนียว ท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่าย ท่านละ100 บาท ต่อ 1 ชุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์)
 อกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • Passport ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6 เดือน
 • S__3072027 เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชี
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  เจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5-7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 • ทัวร์นี้เป็นแบบทัวร์เหมา กรุ๊ปส่วนตัว
 • ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศลาวมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม