ห้ามพลาด
S__8708214

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน (KJ.10)

   ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช -พระราชวังเก่า- พระธาตุภูสี– ล่องเรือชมความงามของเขื่อนน้ำงึม-สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี(3 วัน 2 คืน) (**นอนหลวงพระบาง 2 คืน)

Kuang Si Waterfalls, beautiful cascade of blue waterfalls near Luang Prabang town in Laos.

Kuang Si Waterfalls, beautiful cascade of blue waterfalls near Luang Prabang town in Laos.

วันแรกหนองคาย – หลวงพระบาง  ( – / กลางวัน / เย็น )
08.00 น. เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30 น. เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาว เดินทางสู่วังเวียง ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธงพร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ
10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้