ห้ามพลาด

ท่าลี่ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

Mount Phousi

วันแรก ท่าลี่  เลย – หลวงพระบาง
07.00 เจ้าหน้าที่และรถบัสลาวปรับอากาศ รับคณะที่จุดนัดหมายบริเวณหน้าด่านนากระเซ็งอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
08.00 นำคณะผ่านพิธีตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่  บ้านนากระ เซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย และด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ำเฮือง พร้อมออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง
11.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารน้ำปุ๋ย  แขวงไชยบุรี( มื้อที่ 1 )
*  ผ่านเมืองเชียงเงินซึ่งเป็นเมืองงามที่เต็มไปด้วยของคนชน  เผ่าต่างและสวยงามด้วยธรรมชาติพร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่ สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง แวะ   พักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจ ส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ ) พร้อมแจกเบรก อาหารว่างได้แก่น้ำผลไม้  น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
16.00 เดินทางถึงหลวงพระบาง  หลังจากนั้นเดินทางเข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมมะนีพอน ,เรือนพักโพนแพง หรือเทียบเท่า
18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารมีไชยผล ( มื้อที่ 2) ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญพิธีต้อนรับแขกพื้นเมืองลาว พร้อมชมการแสดงรำพื้นเมืองลาว มีบริการsolf  drink ได้แก่ โซดาสิงห์ น้ำอัดลมน้ำเปล่า  น้ำแข็ง ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังเก่า -พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี -วัดเชียงทอง – ถนนคนเดิน
05.00 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง  **หมายเหตุ ไม่รวมกระติ๊บข้าวเหนียว ท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่าย ท่านละ100 บาท ต่อ 1 ชุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์)

14917272779671491727317677S__8708232

06.00 เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 3 )
08.oo เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนี้

 *  พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์ บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ  พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำ ผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

* พระธาตุภูสีพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบางรอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)

* ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง  วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง  ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เอง ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุ

ดอกบัว   ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า  พระธาตุหมากโม  

   * วัดเชียงทอง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด  จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว

12.00 ร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหหารเทพบุปผา  ( มื้อที่ 4 )
13.00 ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา  มีน้ำไหลตลอดปี สภาพ ป่ามีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่ง ให้ชมวิวทิวทัศน์  รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่น น้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยัง น้ำตกชั้นบน  ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำ   ผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00 เดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรมในหลวงพระบาง
18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารหลวงพระบาง ( มื้อที่ 5) หลังจากนั้นเที่ยวชมตลาดมืด หรือ    “ถนนคนเดินหลวงพระบาง” ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ,  พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม หลวงพระบาง – ท่าลี่ -เลย
07.00 รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเดินทางออกจากที่พัก
08.00 เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางกลับ

*  ผ่านเมืองเชียงเงินซึ่งเป็นเมืองงามที่เต็มไปด้วยของคน ชนเผ่าต่างและสวยงามด้วย     ธรรมชาตbพร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ )แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ประธานไกรสอน  พรหมวิหาร พร้อมแจกเบรก อาหารว่างได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารน้ำปุ๋ย ( มื้อที่ 7 ) เมืองไชยบุรี
13.00 ออกเดินทางสู่ด่านสากลน้ำเหือง
15.00 ผ่านพิธีตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ำเฮือง แขวงไชยบุรีและ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่  บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 S__8683584

 

ท่าลี่ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ติดต่อสอบถามโดยตรง

ที่เบอร์063-6396229

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 • กระติ๊บข้าวเหนียว ท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่าย ท่านละ100 บาท ต่อ 1 ชุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

S__3072027

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5-7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม