ห้ามพลาด
248772-527493ef611ca

โปรแกรม หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง 5 วัน 4 คืน (KJ.16)

ล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินทางเข้าชมถ้ำติ่ง – ประเพณีตักบาตรตอนเช้า – ชมความเก่าแก่ของวัดวิชุนราช –  วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี -ธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตกตาดกวางสีและสวนสัตว์อนุรักษ์พันธ์ุหมี –  ถนนคนเดินหลวงพระบาง- ชมความงามและธรรมชาติของทุ่งไหหิน- กราบนมัสการพระธาตุหลวง –  อนุสาวรีย์ประตูชัยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และช็อปสินค้าปลลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี  ( นอนหลวงพระบาง    2 คืน เชียงขวาง 1 คืนและวังเวียง 1 คืน )

วัดเชียงทอง12

วันแรก
08.00 น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธงพร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ
10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุกเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 )
13.00 น. เดินทางสู่เมือง มรดกโลก หลวงพระบางเวียง พร้อมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสองข้างทาง                * ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง
15.30น.           แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)                                                                                                                                     * ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ* ผ่านหมู่บ้านกิ่วกระจำซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดอากาศหนาวมาก
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกิ่วกะจำ ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางเข้า
20.00 น. เข้าเช็คอินท์ ที่โรงแรมวังไผ่คำ,โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมหายโศก หรือเทียบเท่า หลังนั้นจากพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซ่างไหซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเหล้าพื้นบ้าน(เหล้าสาโท)ที่ถูกกฎหมาย                  * ล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินทางเข้าชม ถ้ำติ่ง     ประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ แยกขวาไปถ้ำลุ่ม (ล่าง) แยกซ้ายไปถ้ำเทิง (บน) ถ้ำลุ่มหรือถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตรจากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด  ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ความสำคัญของถ้ำติ่งในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพน้ำทิพย์ ( มื้อที่ 4 )
13.00 น.         ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา มีน้ำไหลตลอดปี สภาพ ป่ามีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่งให้ชมวิวทิวทัศน์  รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
S__8708217
16.00 น. เดินทางขึ้นเที่ยวชมพระธาตุพูสี พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)ล

Mount Phousi

17.00 น. เดินทางกลับที่โรงแรมวังไผ่คำ,โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมหายโศก หรือเทียบเท่า
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวุฒิวงค์ ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมตลาดมืด หรือ      “ถนนคนเดินหลวงพระบาง” ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
05.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง

S__8708232

06.00 น. เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า
07.00 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อนุสาวรีย์ท่านสุภานุวงศ์
07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างดังนี้* พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์ บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว* ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เอง ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า พระธาตุหมากโม ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่าขนม ผ้าเย็น)* วัดเชียงทอง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหลวงพระบาง ( มื้อที่ 7 )
12.00น. ออกเดินทางสู่แขวงเชียงขวาง ซึ่งเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดในสมัยสงครามอินโดจีน* ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ

S__8708219

16.00น. เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมที่พัก ในแขวงเชียงขวาง
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 8)ในเมืองเชียงขวาง   หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่9)
08.00น. ออกเดินทางสู่เที่ยวชมความงามและธรรมชาติของทุ่งไหหิน ทุ่งไหหินเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์โดยคนลาวเชื่อว่าในสมัยก่อนเจ้าเมืองได้ต้องการเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องการหมักเหล้าเป็นจำนวนมาก จึงทำขึ้นจากการแกะสลักหินทรายให้เป็นรูปไห     เชื่อกันว่าไหหินมีอายุกว่า 2,000 ปี แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าปีไหน
09.30น. เดินทางสู่เมืองวังเวียง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารพูเพียงฟ้า(มื้อที่10)* ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่  สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง-   ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง-     ผ่านหมู่บ้านเลียงผา     เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูกImage
18.00 น. เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมทวีสุขหรือเทียบเท่า
18.30 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม( มื้อที่ 11 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย
วันที่ห้า
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 12 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์*ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านปลา ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่    ของชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือนิยมหาปลา เป็นอาชีพหลัก
10.00น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 13 )
13.00 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา
14.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า   พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109   พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม
15.00.น. เดินทางกลับด่านสะพานมิตรภาพลาว
15.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00น. เดินทางกลับประเทศไทย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านบริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.highlight]อัตราค่าบริการทัวร์[/highlight]

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

S__3072027

 [highlight]

 กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

* ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****

** ราคาที่แสดงในโปรแกรม การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 13 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้าธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม