ห้ามพลาด
248772-527493efa53a0

โปรแกรม วังเวียง เชียงขวาง วัน 3 คืน (KJ.15)

ล่องเรือชมทัศนียภาพทางธรรมชาติของเขื่อนน้ำงึม- กุ้ยหลินเมืองลาว  เมืองวังเวียง  ชมหินงอกหินย้อยและบ่อน้ำแร่ที่ถ้ำจัง- ชมความงามและธรรมชาติของทุ่งไหหิน และช็อปสินค้าปลลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี  ( นอน เชียงขวาง 1 คืนและวังเวียง 1 คืน )                     

วันแรก
08.00 น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
09.00 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธง
11.30 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้าเขื่อนน้ำงึม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ เขื่อนน้ำงึม( มื้อที่ 1 ) พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศความงามของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง
15.30น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความ งามทางธรรมชาติของน้ำซอง( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
16.30น. ชมบรรยากาศของแม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง
17.30น. เข้าเช็คอินน์ที่ โรงแรมทวีสุข
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ( มื้อที่ 2 ) และเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย11225584_968004709906308_1632322678_n11195323_967982863241826_212403812_n
วันที่สอง
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
07.00น. ออกเดินทางสู่แขวงเชียงขวาง ซึ่งเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดในสมัยสงครามอินโดจีน* ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง* ผ่านจุดชมวิวภูเพียงฟ้า จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง* ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงขวาง(มื้อที่ 4)
13.00น. ออกเดินทางสู่เที่ยวชมความงามและธรรมชาติของทุ่งไหหิน ทุ่งไหหินเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ โดยคนลาวเชื่อว่าในสมัยก่อนเจ้าเมืองได้ต้องการเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องการหมักเหล้าเป็นจำนวนมาก จึงทำขึ้นจากการแกะสลักหินทรายให้เป็นรูปไห     เชื่อกันว่าไหหินมีอายุกว่า2,000 ปี แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าปีไหน
18.00น. เข้าที่พักโรงแรมในเชียงขวาง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 5)ในเชียงขวาง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
05.00น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางกลับ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารกิ่วกระจำ( มื้อที่ 6 )
09.00 น. ออกเดินทางกลับเมืองวังเวียง* ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ )ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า   จุดชมวิวที่สวยที่สุด พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง– ผ่านหมู่บ้านเลียงผา     เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุก เมืองวังเวียง ( มื้อที่ 7)
13.00น. เดินทางมุ่งสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
15.00น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้นเดินทางกลับยังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว
16.00น. เดินทางกลับยังด่านมิตรภาพฝั่งลาว
16.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร
18.00น. รถลาวบริษัทขวัญใจข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านบริเวณจุดนัดหมายในหนองคายเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

                  จำนวน ราคา
8- 15   ท่าน   8,000 บาท
16 – 20 ท่าน 7,000 บาท
21 – 25 ท่าน 6,000 บาท
26 – 29 ท่าน 5,800 บาท
30 -34 ท่าน 5,500 บาท
30 – 39 ท่าน 5,200 บาท
40  ท่านขึ้นไป 5,000 บาท

 

ราคานี้รวม

 • ค่าบัตรผ่านแดน
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ได้แก่ ค่าล่องเรือที่เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 อกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • ผู้ใหญ่: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • เด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตร   ( ในกรณีที่เด็กไม่มีบัตรประชาชน )
  • รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 รูป
 • กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 %
 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี คุณธัญญารัตน์ อ่ำทิม
 • ธนาคารกสิกร สาขาหนองคาย หมายเลขบัญชี 680-2-12758-6
 
ติดต่อ – สอบถาม