ห้ามพลาด

( LTC6 )โปรแกรมทัวร์ วังเวียง – เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

📢 มาแล้ว หลบร้อน มาสัมผัส สายน้ำเย็น 🌿>>>> ที่นี้เลย วังเวียง สปป.ลาว 🌳

💥 แม่น้ำใส ภูเขาหินปูนตั้งสง่า
💥 โดดน้ำสีฟ้าคราม กิจกรรมผาดโผน ที่ บลูลากูน
💥 สนุกสนานกับพายเรือคายัค ที่สายน้ำซอง
💥 ธรรมชาติล้อมรอบ นี่ละ “กุ้ยหลินเมืองลาว”

S__8708194

วันแรก  นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง
10.30    เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004  รอรับคณะทัวร์ทุกท่านที่สนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์       
11..30
พักรับประทานอาหารกลางวันที่ที่ร้านจันคำ ( มื้อที่ 1 )  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง
 16.30  เดินทางถึงวังเวียง จากนั้นคณะสามารถล่องเรือหางยาวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง ( เรือหางยาว 1 ลำ นั่งได้ลำละ 2 ท่าน * ค่าเรือไม่รวมในทริปทัวร์ลำละ 400 บาท ท่านไหนมีความประสงค์กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เลยค่ะ)
 17.00 เข้าเช็คอินน์ที่ โรงแรมวิไลวงศ์ หรือเทียบเท่า
 18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2 ) หลังอาหารค่ำคณะสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย( ค่าเช่าจักรยาน คันละ50 -60 บาท  ไม่รวมในทริปทัวร์)
วันที่สอง ถ้ำจัง –  บลูลากูน – วังเวียง
  ร่วมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 )
 08.30 นำคณะเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้

** เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น )ocwt34ahkbDLuxzCPY0-o

** นำคณะเดินทางไปยัง ถ้ำปูคำ และบลูลากูน  ถ้ำปูคำ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ( คณะต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวในการเดินทาง) ด้านหน้าถ้ำเป็นบริเวณลำน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจมีร่มสำหรับนั่งพักผ่อน รวมถึงมีพื้นที่ลานกว้างสำหรับชาวต่างชาติมานอนอาบแดด คณะต้องนำไฟฉายสำหรับเข้าไปชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้ารวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะ ทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ พร้อมชมความงามทางธรรมชาติของบลูลากูนที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบมากกิจกรรมที่นิยมมากมีกิจกรรมกระโดดน้ำให้บริการ เสร็จแล้วสาวๆก็จะนอนอาบแดดกัน

S__8699997

 12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไผ่คำ ( มื้อที่ 4 )
 13.00 *** จากนั้นปล่อยอิสระกับกิจกรรมต่างๆ ริมแม่น้ำซอง ( กิจกรรมล่องห่วงยาง, กิจกรรมล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง,พายเรือคายัค,เช่ารถ BUGGY, นั่งบอลลูน  ( กิจกรรมต่างๆยังไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

S__8708117S__8708178S__8708189

 16.00 เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
 18.00 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารพู่อ่างคำ ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  วังเวียง – เวียงจันทน์ –สนามบิน
 07.00  ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
 08.00 ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์

*ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและหมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

 10.00 แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด  ( มื้อที่ 7 )
 13.00 เข้าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

** เข้าเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ. ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาว กับศิลปะ  ฝรั่งเศส ประตูชัย  ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์

          ** พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาวเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง  เดิมคือเมืองหลวงพระบาง ( พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

** แวะเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมเครื่องเงินของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเองเช่น ประเภทผ้าไหม เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว

 16.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินวัดไต  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229/ 097-3037666 
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

[/button][/box] 

[highlight]

[highlight]เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

S__3072027

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวล)บริเวณจุดนัดหมายสนามบินนานาชาตวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.เวียงจันทน์
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 • (ค่าเช่ารถจักรยาน คันละ50-60 บาท  ไม่รวมในทริปทัวร์)
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีคุณธัญญารัตน์ อ่ำทิม   ธนาคารกสิกรไทย สาขาอัศวรรณ หมายเลขบัญชี 680 -212-7586
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง7วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม