ห้ามพลาด

โปรแกรมแนะนำ

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก – วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว  ล่องเรือ น้ำซอง 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง – ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – กุ้ยหลินเมืองลาวเมืองวังเวียงถ้ำจัง – ล่องเรือชมความงามเมืองวังเวียง

1988816923_701239266686460_7475049781496254706_n

วันแรก  หนองคาย – หลวงพระบาง
08.00 น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52 และแวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองโพนธง พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ
10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุกเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 )
13.00 น. เดินทางสู่เมือง มรดกโลก หลวงพระบางเวียง พร้อมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสองข้างทาง ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง
15.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) ผ่านเมืองภูคูณซึ่งเป็นเมืองงามไปด้วยที่เต็มไปด้วยของคนชนเผ่าต่างที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านกิ่วกระจำซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดอากาศหนาวมาก
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกิ่วกะจำ ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางเข้า
20.00 น. เข้าเช็คอินท์ ที่โรงแรมวังไผ่คำ,โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมหายโศก หรือเทียบเท่า หลังนั้นจากพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า- พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – น้ำตดตาดกวางสี – วัดเชียงทอง –       วัดวิชุนราช – ถนนคนเดิน
05.00น. รถตู้ COMMUTER รอรับคณะ (เนื่องจากในตัวเมืองหลวงพระบางไม่สามารถใช้รถบัสปรับอากาศเที่ยวในตัวเมืองได้)ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง
06.00น. เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างดังนี้* พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์ บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว* ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบางซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เอง ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว     ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า พระธาตุหมากโม* วัดเชียงทอง   เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุด   จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหลวงพระบาง ( มื้อที่ 4 )
13.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว70 เมตร มีสายน้ำไหลอาบมาตามหน้าผาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา มีน้ำไหลตลอดปี สภาพ ป่ามีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่งให้ชมวิวทิวทัศน์  รวมทั้งมีห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
16.00 น. เดินทางขึ้นเที่ยวชมพระธาตุพูสี พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ มีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว)
17.00 น. เดินทางกลับที่โรงแรมวังไผ่คำ,โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมหายโศก หรือเทียบเท่า
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวุฒิวงค์ ( มื้อที่ 5 ) พร้อมร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญและเพลิดเพลินการการแสดงฟ้อนรำพื้นเมือง (พิธีบายสีสู่ขวัญและการแสดงรำพื้นเมืองจัดตั้งแต่คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป )หลังจากนั้นเที่ยวชมตลาดมืด หรือ  “ถนนคนเดินหลวงพระบาง” ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว – ถ้ำจัง -ล่องเรือน้ำซอง
07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่วังเวียง
11.00 น. แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ )ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่  สวยงาม ไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง

–    ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง  แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง

–    ผ่านหมู่บ้านเลียงผา   เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก  ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก

12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารไผ่คำ ( มื้อที่ 7 )
13.30น. นำคณะเข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง พร้อมกับล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำซอง แม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเรือหางยาว นั่งได้ 2 ท่าน ต่อหนึ่งลำ จากนั้นคณะสามารถเล่นน้ำซองได้ตามอัธยาศัย
15.00 น. เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมทวีสุขหรือเทียบเท่า
18.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม( มื้อที่ 8 )  หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย
วันที่สี่ วังเวียง – หนองคาย
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 9 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านปลา   ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือนิยมหาปลา เป็นอาชีพหลัก
10.00น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 10 )
13.00 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย     สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา
14.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว   เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า   พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109 พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม
15.00.น. เดินทางกลับด่านสะพานมิตรภาพลาว
15.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00น. เดินทางกลับประเทศไทย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านบริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

                  จำนวน ราคา
8- 15   ท่าน   9,500 บาท
16 – 20 ท่าน 8,500 บาท
21 – 25 ท่าน 7,000 บาท
26 – 29 ท่าน 6,500 บาท
30 – 34 ท่าน 6,200 บาท
35 – 39 ท่าน 6,000 บาท
40  –  45 5,900 บาท

   ***  กรณีใช้บัตรผ่านแดน  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ ***

 1. ค่าตำรวจท่องเที่ยวในการเดินทางออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ วันละ 1,500 บาท   จำนวน 4 วัน  เป็นเงิน 6,000 บาท/คน  (เนื่องจาก  บัตรผ่านแดนตามกฎหมายท่องเที่ยวลาว ไม่สามารถออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้จึงจำเป็นต้องขออนุญาตและมีตำรวจท่องเที่ยวลาวเดินทาง ตามไปด้วยเพื่อดูแลคณะ)

ราคานี้รวม

 • ค่าบัตรผ่านแดน
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 10 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็น มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมแลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 อกสารที่ใช้ในการเดินทาง

**  Passport  ที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  **

 • ผู้ใหญ่: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • เด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตร   ( ในกรณีที่เด็กไม่มีบัตรประชาชน )
  • รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 รูป
 • กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 %
 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี คุณธัญญารัตน์ อ่ำทิม
 • ธนาคารกสิกร สาขาหนองคาย หมายเลขบัญชี 680-2-12758-6
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม