ห้ามพลาด

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

 อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

S__8708245

วัน แรกหนองคาย – เวียงจันทน์ – วัดอินแปง – วัดองค์ตื้อ -วัดสีสะเกด-สัดสีเมือง
07.30 เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัท ขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณที่จุดนัดหมายในตัวเมืองหนองคาย
08.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตม.ไทย พร้อมเคลียร์เอกสารทั้งฝั่ง ต.ม.  ไทย และ ต.ม. ลาว
08.30 เดินทางเข้าสักการะบูชาและทำบุญที่ วัดอินแปง   วัดที่ 1 เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีปูชนียสถานหลายอย่างในบริเวณวัดได้แก่ พระพุทธรูปอินแปง, ใบเสมาหินรูปสิงห์, เสาหิน เป็นต้น
09.30 นำคณะเดินทางเข้าทำบุญ ที่วัดองค์ตื้อมหาวิหาร วัดที่ 2 เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์  (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น
10.30 นำคณะเดินทางเข้าทำบุญที่วัดหายโศก วัดที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งอยู่ในนครเวียงจันทน์ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายอันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น พุทธสีมา, หอไหว้, หอไตร, พระธาตุเจดีย์, พระพุทธรูป, เสาหิน,ใบเสมาหินรูปสิงห์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยมอญและขอม
11.00 ร่วมทำบุญที่วัดมีไช วัดที่ 4  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเมื่อปี 2112 ภายหลังมีชัยชนะเหนือทัพพม่า ที่มารุกรานล้านช้าง ปัจจุบันบูรณะใหม่กลางสมัยปีพศ 2400 สิมมีระเบียงรอบ กุฏิปรากฏอิทธิพลสมัยอาณานิคม หอไตรแบบเวียงจันทร์ที่ปรับเปลี่ยนขึ้น และเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาด้วย

S__8708246

12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเฟื่องฟ้า ( มื้อที่ 2)
13.00 นำคณะร่วมทำบุญที่วัดสีสะเกด วัดที่ 5  วัดเก่าแก่ของประเทศและไม่เคยถูกทำลายในสมัยสงคราม
14.00 เดินทางเข้าสักการะบูชาและทำบุญที่ วัดเจ้าแม่สีเมือง วัดที่ 6   เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา  และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี   ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
15.00 แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง  เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ  ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว   ที่ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
16.00 แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย   สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมาประตูชัย  ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
16.30 เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมละอองดาว
18.00 รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมละอองดาว ( มื้อที่ 3 ) พร้อมพิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ  พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์       ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป  มีบริการ Solf  Drink ได้แก่ น้ำอัดลม โซดา น้ำแข็ง น้ำเปล่า  ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  พระธาตุหลวง -ตลาดเช้า – วัดเก้ายอด – หนองคาย
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 4 )พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00 นำคณะร่วมทำบุญ ณ วัดต่างๆ ในลาว ดังนี้

–             พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาว  เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า  พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109  พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น)  

–                   วัดพระธาตุหลวงเหนือ วัดที่ 7

–                   วัดพระธาตุหลวงใต้   วัดที่ 8

S__8708249

09.30 เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่  ตลาดเช้า ห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวของประเทศลาว
11.00 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 5 )
13.00 นำคณะร่วมทำบุญที่   วัดเก้ายอด วัดที่ 9  ตำบลศาลาคำ
14.00  เดินทางกลับด่ายชายแดนลาว
14.30 เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำผลไม้ +ผ้าเย็น)
17.00 รถลาวปรับอากาศและเจ้าหน้าที่ส่งคณะทัวร์ที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจ .หนองคาย เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อกสารที่ใช้ในการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ท่านละ 1 ชุด

S__8683557

  กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  

[/fc][/box]

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 4 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่งในตัวเมืองหนองคาย)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม 1 ขวดต่อ5 ท่าน/ น้ำแข็ง /น้ำเปล่า และโซดา 1ถาด ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • พิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางสำเนาบัตรประชาชน
 • กรุณาส่งรายละเอียดเอกสารให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีคุณธัญญารัตน์ อ่ำทิม   ธนาคารกสิกรไทย สาขาอัศวรรณ หมายเลขบัญชี 680 -212-7586
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5 – 7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
[/box]  
ติดต่อ – สอบถาม