ห้ามพลาด

กิจกรรมเพื่อสังคม

หนึ่งในปณิธานที่บริษัทยึดมั่น คือการดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และทางบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมเสมอมา โดยในแต่ละปียังคงสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคม  ให้ดียิ่งขึ้น